Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 68/2015/TT-BTC: Các chuẩn mực việt nam về dịch vụ liên quan

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: 1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. 2. Chuẩn mực Việt Nam về dịch...

VSRE 3420: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về BC tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 3. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3420 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch

VSRE 3400: Kiểm tra thông tin tài chính tương lai

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3400 - Kiểm tra thông tin tài chính tương lai.

VSRE 3000: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dich vụ kiểm toán và soát xét TT tài chính quá khứ

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 1. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ.

TT 66/2015/TT-BTC Ban hành các chuẩn mực việt nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 1. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ. 2. Chuẩn mực Việt Nam...

VSRE 2410: Soát xét thông tin bài chính giữa niên độ

Thông tư 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành các chuẩn mực Việt nam về Dịch vụ soát sét, trong đó có Chuẩn mực số 2410 - VSRE 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

VSRE 2400: Dịch vụ soát xét BCTC quá khứ

Thông tư 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành các chuẩn mực Việt nam về Dịch vụ soát sét, trong đó có Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ

TT 65/2015/TT-BTC: Các Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Thông tư số 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét: - Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ; - Chuẩn mực số 2410 - VSRE: Soát xét thông tin tài chínhgiữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

VSA 1000: Về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày ngày 8/5.2015 về Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - VSA 1000: về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

VSA 810: Dich vụ báo cáo về BCTC tóm tắt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

Trang 43 / 47