Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

NĐ 17/2012/NĐ-CP: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

TT 70/2015/TT-BTC: CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

TT 69/2015/TT-BTC: KHUÔN KHỔ VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

Thông tư 69/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành kèm theo Thông tư này Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo.

VSRE 4410: DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: - Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4410 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính

VSRE 4400: HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC THOẢ THUẬN TRƯỚC ĐỐI VỚI THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: 1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.

TT 68/2015/TT-BTC: Các chuẩn mực việt nam về dịch vụ liên quan

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: 1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. 2. Chuẩn mực Việt Nam về dịch...

VSRE 3420: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về BC tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 3. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3420 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch

VSRE 3400: Kiểm tra thông tin tài chính tương lai

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3400 - Kiểm tra thông tin tài chính tương lai.

VSRE 3000: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dich vụ kiểm toán và soát xét TT tài chính quá khứ

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 1. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ.

TT 66/2015/TT-BTC Ban hành các chuẩn mực việt nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 1. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ. 2. Chuẩn mực Việt Nam...

Trang 43 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính