Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 65/2015/TT-BTC: Các Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Thông tư số 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét: - Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ; - Chuẩn mực số 2410 - VSRE: Soát xét thông tin tài chínhgiữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

VSA 1000: Về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày ngày 8/5.2015 về Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - VSA 1000: về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

VSA 810: Dich vụ báo cáo về BCTC tóm tắt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

VSA 805: Lưu ý khi kiểm toán BCTC riêng lẻ và khoản mục cụ thể của BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính

VSA 800: Lưu ý khi kiểm toán BCTC được lập cho mục đích đặc biệt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

VSA 720: Các thông tin khác trong tài liệu có trong BCTC đã được kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán- VSA số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán

VSA 710: Thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

VSA 706: Vấn đề cần nhấn mạnh và vấn đề khác trong báo cáo kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

VSA 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

VSA 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Trang 44 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM Tuyển dụng thực tập sinh năm 2022 Thông báo "TẠM HOÃN" Thời gian thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2021 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2021