Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 17/2015/TT-BLĐTBXH: LƯƠNG TRONG CONG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NƯỚC

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ lao động Thương Binh - Xã Hội quy định hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại...

NĐ 91/2015/NĐ-CP: ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

NĐ 87/2015/NĐ-CP: GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ CUA DNNN VÀ CÓ VỐN NN

Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính Phủ quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

LUẬT SỐ 69/2014/QH13: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

NĐ 73/2016/NĐ-CP: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

LUẬT SỐ 61/2010: LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KD BẢO HIỂM 2000

Luật số 61/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10

LUẬT SỐ 24/200: LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000, Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm

TT 95/2017/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG XÂY DỤNG ĐIỀU LỆ MẪU VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

THÔNG TƯ 87/2017/TT-BTC: QUY ĐỊNH CHI TIÊU VỀ TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng...

NĐ 71/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng

Trang 39 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính