Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

LUẬT SỐ 61/2010: LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KD BẢO HIỂM 2000

Luật số 61/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10

LUẬT SỐ 24/200: LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000, Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm

TT 95/2017/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG XÂY DỤNG ĐIỀU LỆ MẪU VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

THÔNG TƯ 87/2017/TT-BTC: QUY ĐỊNH CHI TIÊU VỀ TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng...

NĐ 71/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng

TT 130/2012/TT-BTC: HƯỚNG DẪN MUA BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 cua Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu,bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

HƠP NHẤT LUẬT CHỨNG KHOAN 2006 VA 2010

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của VP Quốc hội hướng dẫn hợp nhất 2 Luật chứng khoán 2006 và 2010 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

LUẬT SỐ 62: SUA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luât chứng khoán 2006

TT 94/2013/TT-BTC: CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Thông tư 94/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

CV 8704/NHNN-TCKE: HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

CV số 8704/NHNN-TCKT ngày 14/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam hướng dẫn các Quỹ tín dụng nhân dân (QTD) lập, trình bày, nộp, công khai và lưu trữ Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán

Trang 39 / 47