Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

VSA 500: bằng chứng kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 500: Bằng chứng kiểm toán

VSA 450: đánh giá các sai sót khi phát hiện trong kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 450: Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

VSA 402: các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài

VSA 330: biện pháp xử lý của KTV đối với rủi ro đã đánh giá

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá

VSA 320: mức trọng yếu trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

VSA 315: xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về Đơn vị được kiểm toán và môi trường của Đơn vị

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

VSA 300 - lập kế hoạch kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

VSA 265: trao đổi những khuyếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với BGĐ đơn vị được kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành VSA 265: Trao đổi những khuyếm khuyết trong KSNB với Ban Quản trị và BGD của đơn vị được kiểm toán

VSA 260: trao đổi các vấn đề với đơn vị được Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 260: Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán

VSA 250: Xem xét tính tuân thủ Pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 250 về Tuân thủ các quy dinh pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC

Trang 46 / 47