Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chứng khoán

TT 13/2019/TT-BTC _SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TT 180/2015/TT-BTC HD VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CK TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHO CK CHƯA NIÊM YẾT

TT 13/2019/TT- BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

TT 180/2015/TT-BTC_HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH CHO CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

TT 95/2017/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG XÂY DỤNG ĐIỀU LỆ MẪU VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

THÔNG TƯ 87/2017/TT-BTC: QUY ĐỊNH CHI TIÊU VỀ TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng...

NĐ 71/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng

TT 130/2012/TT-BTC: HƯỚNG DẪN MUA BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 cua Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu,bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

HƠP NHẤT LUẬT CHỨNG KHOAN 2006 VA 2010

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của VP Quốc hội hướng dẫn hợp nhất 2 Luật chứng khoán 2006 và 2010 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

LUẬT SỐ 62: SUA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luât chứng khoán 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN SỐ 70/2006/QH11

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2019 ngày 25/9/2020 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2021 NHỮNG ĐIỂM MỚI CUA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 (đợt 1) Những điểm chính TT 68/2019/TT-BTC về HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ Vietvalues – Chung tay sức khoẻ cộng đồng với bà con Bình Phước Tuyển dụng thực tập sinh năm 2020 Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế