Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT LIÊN TỊCH 10/2013/TTLT: HD ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỮ VỀ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ CHỨNG KHOÁN

Thông tư 10/2013/TTLT -BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của các bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

TT 78/2013/TT-BTC: LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

TT 203/2012/TT-BTC: TRINH TỰ, THU TỤC, CẤP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DICH VỤ KIỂM TOÁN

Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ tài chính quy định về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

TT 202/2012/TT-BTC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CÔNG KHAI DANH SÁCH KTV HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành quy định về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập

TT 150/2012/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN

Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

NĐ 17/2012/NĐ-CP: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

TT 70/2015/TT-BTC: CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

TT 69/2015/TT-BTC: KHUÔN KHỔ VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

Thông tư 69/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành kèm theo Thông tư này Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo.

VSRE 4410: DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: - Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4410 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính

VSRE 4400: HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC THOẢ THUẬN TRƯỚC ĐỐI VỚI THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: 1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.

Trang 42 / 47