Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

NĐ 84/2016/NĐ-CP VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Nghị định 84/2016/TT-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Ban hành quy định về tiêu chuẩn, đièu kiện của KTV và Tổ chức kiểm toán để kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

TT 56/2015/TT-BTC: SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TT 150 VỀ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KTV ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 25/6/2015 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

TT 157/2014/TT-BTC: TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN KSCL DICH VỤ KIỂM TOÁN- SOAT XÉT BCTC..

Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định việc tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật kiểm toán độc lập (sau đây gọi tắt là dịch vụ...

TT LIÊN TỊCH 29/2014/TTLT: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THUẾ ĐỐI VỚI HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỰC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài...

NĐ 105/2013/NĐ-CP: QUY DỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

TT LIÊN TỊCH 10/2013/TTLT: HD ÁP DỤNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỮ VỀ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ CHỨNG KHOÁN

Thông tư 10/2013/TTLT -BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của các bộ Tư Pháp - Bộ Công An - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

TT 78/2013/TT-BTC: LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Thông tư 78/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

TT 203/2012/TT-BTC: TRINH TỰ, THU TỤC, CẤP, QUẢN LÝ SỬ DỤNG GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DICH VỤ KIỂM TOÁN

Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ tài chính quy định về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

TT 202/2012/TT-BTC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CÔNG KHAI DANH SÁCH KTV HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành quy định về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập

TT 150/2012/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN

Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Trang 42 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính