Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

NĐ 174/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

LUẬT KẾ TOÁN 2015

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội Khoá XIII

TT 209/2015/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊA PHƯƠNG

Thông tư 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

TT 177/2015/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Thông tư 177/2015/TT-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

TT19/2015/TT-NHNN: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thông tư 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Ban hành hệ thống tài khoản Kế toán Ngân hàng NN Việt Nam

TT 53/2016/TT-BTC: SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TT 200 VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

TT 75/2015/TT-BTC: SỬA ĐỔI ĐIỀU 128 CỦA TT 200 VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

TT 200/2014/TT-BTC: HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán doah nghiệp. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh...

TT 91/2017/TT-BTC QUY DINH VỀ VIỆC THI - CẤP - QUAN LÝ CHỨNG CHỈ KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 Của Bộ tài chính ban hành Quy định về việc, thi, cấp và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và kế toán viên

NĐ 84/2016/NĐ-CP VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Nghị định 84/2016/TT-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Ban hành quy định về tiêu chuẩn, đièu kiện của KTV và Tổ chức kiểm toán để kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Trang 41 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM