Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT19/2015/TT-NHNN: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thông tư 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Ban hành hệ thống tài khoản Kế toán Ngân hàng NN Việt Nam

TT 53/2016/TT-BTC: SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TT 200 VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

TT 75/2015/TT-BTC: SỬA ĐỔI ĐIỀU 128 CỦA TT 200 VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

TT 200/2014/TT-BTC: HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kế toán doah nghiệp. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh...

TT 91/2017/TT-BTC QUY DINH VỀ VIỆC THI - CẤP - QUAN LÝ CHỨNG CHỈ KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 Của Bộ tài chính ban hành Quy định về việc, thi, cấp và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và kế toán viên

NĐ 84/2016/NĐ-CP VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

Nghị định 84/2016/TT-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Ban hành quy định về tiêu chuẩn, đièu kiện của KTV và Tổ chức kiểm toán để kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

TT 56/2015/TT-BTC: SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TT 150 VỀ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KTV ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 25/6/2015 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

TT 157/2014/TT-BTC: TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN KSCL DICH VỤ KIỂM TOÁN- SOAT XÉT BCTC..

Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định việc tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật kiểm toán độc lập (sau đây gọi tắt là dịch vụ...

TT LIÊN TỊCH 29/2014/TTLT: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THUẾ ĐỐI VỚI HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỰC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài...

NĐ 105/2013/NĐ-CP: QUY DỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Trang 41 / 47