Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

TT 56/2015/TT-BTC: SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA TT 150 VỀ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KTV ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 25/6/2015 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Tải xuống