Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

VSA 580: Giải trình bằng văn bản

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đãn ban nhành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 580: Giải trình bằng văn bản

VSA 570: Hoạt động liên tục

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 570: Hoạt động liên tục

VSA 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA - Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

VSA 550: Các bên liên quan

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA số 550: Các bên liên quan

VSA 540: Kiểm toán các ước tính kế toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán (Bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)

VSA 530: lấy mẫu kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA số 530: Lấy mẫu kiểm toán

VSA 520: thủ tục phân tích

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA số 520: Thủ tục phân tích

VSA 510: kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu kỳ

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 510: Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu kỳ

VSA 505: thông tin xác nhận từ bên ngoài

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

VSA 501: bằng chứng Kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

Trang 45 / 47