Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

VSA 200: mục tiêu tổng thể của Kiểm toán viên và Doanh nghiệp kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành về VSA 200: Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

VSQC1: Kiểm soát chất lượng DN thực hiện kiểm toán và dịch vụ có liên quan

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo VSQC1 về kiểm soat chất lượng DN thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, dịch vụ đảm bảo và các DV có liên quan khác

TT 214/2012/TT-BTC ban hanh hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ngày 6/12/2012, BTC ban hành TT 214/2012/TT-BTC về việc Ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA).

TT 91/2017/TT-BTC quy dinh về việc thi - cấp – quản lý chứng chỉ ktv và kế toán viên

Thong tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 Của Bộ tài chính ban hành Quy định về việc, thi, cấp và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và kế toán viên

NĐ 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Nghị định 84/2016/TT-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Ban hành quy định về tiêu chuẩn, đièu kiện của KTV và Tổ chức kiểm toán để kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Luật Kiểm toán độc lập 2011

Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày ngày 29/3/2011 của Quốc hội khoá 12, Quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị...

Trang 47 / 47