Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

ND 72/2024/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 142/2024/QH15 NGÀY 29.6.2024 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội. Theo đó, mức giảm thuế giá trị gia tăng ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 như sau: - Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị...

ND 94/2023/ND-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2023/QH15 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15. Theo đó, tiếp tục giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ...

CV 4172/TCT-DNNCN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ HOÀN THUẾ TN CÁ NHÂN

Ngày 20/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4172/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN. Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân. Theo đó, vẫn còn tình trạng cơ quan thuế có nhiều cách hiểu khác nhau về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ảnh hưởng đến thời...

TT 09/2023/TT-NHNN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Ngày 28/07/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành TT 09/2023/TT-NHNN về việc Hướng một số điều của LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, trong đó quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro...

NĐ 44/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GTGT THEO NQ SỐ 101/2023/QH15 NGÀY 24.06.2023 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 30/06/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ...

CV 2393/TCT-QLRR VỀ VIỆC KIIỂM TRA HOA ĐƠN ĐIỆN TỬ.

Ngày 14/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2392/TCT-QLRR về việc kiểm tra hóa đơn điện tử, Theo Công văn này, TCT đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống. Một số chức năng chính như sau: + Hệ...

CV 1798/2023/TCT-TTKT VỀ DS 524 DN CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN

Ngày 16/5/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn. Tổng cục Thuế công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn Theo đó, tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT,...

TT 23/2023/TT-BCTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TSCĐ TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TSCĐ DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DN QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NN TẠI DN

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tiêu chuẩn xác...

NĐ 12/2023/GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT, THUẾ TNDN, THUẾ TNCN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2023

Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

TT 13/2023/TT_BTC HD THI HÀNH NĐ SỐ 49/2022/NĐ-CP NGÀY 29/07/2022 CỦA CPH SUA DOI THUE GTGT

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế...

Trang 1 / 48