Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 130/2012/TT-BTC: HƯỚNG DẪN MUA BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 cua Bộ Tài Chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu,bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

HƠP NHẤT LUẬT CHỨNG KHOAN 2006 VA 2010

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của VP Quốc hội hướng dẫn hợp nhất 2 Luật chứng khoán 2006 và 2010 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

LUẬT SỐ 62: SUA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006

Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luât chứng khoán 2006

TT 94/2013/TT-BTC: CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Thông tư 94/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

CV 8704/NHNN-TCKE: HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

CV số 8704/NHNN-TCKT ngày 14/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam hướng dẫn các Quỹ tín dụng nhân dân (QTD) lập, trình bày, nộp, công khai và lưu trữ Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán

HỆ THONG TAI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Ngày 20/3/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành CV số 1687/NHNN-TCKT về việc Ban hành hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ TD nhân dân, áp dụng từ ngày 1/7/2015

LUẬT CHỨNG KHOÁN SỐ 70/2006/QH11

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

TT 210/2014/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 301/2/1014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Thông tư này áp dụng đối với Công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động của Công ty chứng khoán

TT 202/2014/TT-BTC: LẬP VÀ TRÌNH BÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. 1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế...

TT 107/2017/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ...

Trang 40 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19//2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính