Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

HỆ THONG TAI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Ngày 20/3/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành CV số 1687/NHNN-TCKT về việc Ban hành hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ TD nhân dân, áp dụng từ ngày 1/7/2015

LUẬT CHỨNG KHOÁN SỐ 70/2006/QH11

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

TT 210/2014/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 301/2/1014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Thông tư này áp dụng đối với Công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động của Công ty chứng khoán

TT 202/2014/TT-BTC: LẬP VÀ TRÌNH BÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. 1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế...

TT 107/2017/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ...

TT 24/2017/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

NĐ 174/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

LUẬT KẾ TOÁN 2015

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội Khoá XIII

TT 209/2015/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊA PHƯƠNG

Thông tư 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

TT 177/2015/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Thông tư 177/2015/TT-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Trang 40 / 47