Mang tri thức phục vụ khách hàng

Giới Thiệu

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Đội ngũ Kiểm toán viên

Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0851/KTV ngày 19/11/2004
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0851-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Do Huong Đỗ Thị Hương

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0967/KTV ngày 11/11/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0967-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Kim Anh Vũ Thị Kim Anh

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0565/KTV ngày 28/12/2001
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0565-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Ngoc Nga Nguyễn Thị Ngọc Nga

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0351/KTV ngày 22/05/2000
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0351-2015-071-1 ngày 29/06/2015

Thanh Hong Nguyễn Thanh Hồng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1512/KTV ngày 06/07/2009
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1512-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Truc Lam Huỳnh Trúc Lâm

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1523/KTV ngày 06/07/2009
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1523-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Van Hau Nguyễn Ngọc Đan Tâm

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0884/KTV ngày 19/11/2004
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0884-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Minh Loan Đoàn Thị Minh Loan

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0086/KTV ngày 15/08/1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0086-2013-071-1 ngày 01/07/2013

TranHiep Trần Văn Hiệp

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2141/KTV ngày 30/12/2011
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2141-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Cam Hong Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2849/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2849-2014-071-1 ngày 16/09/2014

Thai Tan Hoàng Thái Tân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2817/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2817-2014-071-1 ngày 16/09/2014

Tuyet Van Nguyễn Thị Tuyết Vân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2839/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2839-2014-071-1 ngày 16/09/2014

Hong Phuc Nguyễn Hồng Phúc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3138/KTV ngày 07/05/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3138-2015-071-1 ngày 16/06/2015

Ba Quang Trần Bá Quảng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1086/KTV ngày 14/12/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1086-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Quang Huyen Trần Quang Huyên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1043/KTV ngày 11/11/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1043-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Xuan Thanh Trần Xuân Thạnh

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1650/KTV ngày 28/04/2010
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1650-2015-071-1 ngày 03/06/2015

Thanh Kim Lê Thị Thanh Kim

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2896/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2896-2016-071-1 ngày 15/09/2016

Minh Hung Huỳnh Minh Hưng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3402 /KTV ngày 7/5/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3402-2017-071-1 ngày 18/8/2017

Hong Thuy Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0176/KTV ngày 18/05/1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0176-2015-071-1 ngày 03/09/2015

Ngoc Tan Nguyễn Ngọc Tân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3868/KTV ngày 27/04/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3868-2017-071-1 ngày 18/8/2017