Mang tri thức phục vụ khách hàng

Giới Thiệu

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Đội ngũ Kiểm toán viên

Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0851/KTV ngày 19/11/2004
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0851-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Do Huong Đỗ Thị Hương

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0967/KTV ngày 11/11/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0967-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Kim Anh Vũ Thị Kim Anh

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0565/KTV ngày 28/12/2001
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0565-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Thanh Hong Nguyễn Thanh Hồng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1512/KTV ngày 06/07/2009
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1512-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Truc Lam Huỳnh Trúc Lâm

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1523/KTV ngày 06/07/2009
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1523-2018-071-1 ngày 16/10/2017

TranHiep Trần Văn Hiệp

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2141/KTV ngày 30/12/2011
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2141-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Ngoc Nga Nguyễn Thị Ngọc Nga

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0351/KTV ngày 22/05/2000
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0351-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Cam Hong Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2849/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2849-2020-071-1 ngày 31/10/2019

Thai Tan Hoàng Thái Tân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2817/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2817-2020-071-1 ngày 31/10/2019

Tuyet Van Nguyễn Thị Tuyết Vân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2839/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2839-2020-071-1 ngày 31/10/2019

Hong Phuc Nguyễn Hồng Phúc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3138/KTV ngày 07/05/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3138-2020-071-1 ngày 31/10/2019

Ba Quang Trần Bá Quảng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1086/KTV ngày 14/12/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1086-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Quang Huyen Trần Quang Huyên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1043/KTV ngày 11/11/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1043-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Xuan Thanh Trần Xuân Thạnh

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1650/KTV ngày 28/04/2010
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1650-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Thanh Kim Lê Thị Thanh Kim

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2896/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2896-2019-071-1 ngày 14/11/2018

Minh Hung Huỳnh Minh Hưng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3402 /KTV ngày 7/5/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3402-2020-071-1 ngày 31/10/2019

Ngoc Thanh Nguyễn Thị Ngọc Thạch

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 4761/KTV ngày 23/04/2019
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4761-2019-071-1 ngày 29/07/2019

Hong Thuy Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0176/KTV ngày 18/05/1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0176-2018-071-1 ngày 16/10/2017

Bich Diem Nguyễn Thị Bích Diễm

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 4721/KTV ngày 23/04/2019
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4721-2019-071-1 ngày 17/07/2019

Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được Kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn vị có Lợi ích Công Chúng năm 2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 05/09/2022 Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 19/08/2022 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 31/5/2022