Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 31/2017/TT-BTC của BTC về Sửa đổi TT 99/2016/TT-BTC về Quản Lý Hoàn Thuế GTGT

Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

NĐ 10/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Quy chế Tài Chính của Tập đoàn Điện Lực VN và Sửa đổi NĐ 209/2013/NĐ-CP về Thuế GTGT

ND 10/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị...

TT 173/2016/TT-BTC về Sửa Đổi Bổ sung Một số điều của TT 219/2013/TT-BTC của Thuế GTGT

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính về việc SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014, THÔNG...

TT 99/2016/TT-BTC Của BTC về Hướng Dẫn Hoàn Thuế GTGT

Thông Tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TT 21/2016/TT-BTC Của BTC về Kê Khai Thuế GTGT và Ưu Đãi Thuế TNDN theo NĐ 111/2015/NĐ-CP

TT 21/2016/TT-BTC ngày 5/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam theo NĐ 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 về Phát triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

TT 193/2015/TT-BTC của BTC về Sửa Đổi Bổ sung Một số điều của TT 219/2013/TT-BTC về Thuế GTGT

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

TT 151/2014/TT-BTC sua đổi NĐ 91/2014/NĐ-CP về viec sửa đổi Bổ sung Một số điều về Thuế (GTGT và Qản Lý Thuế)

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

TT 119/2014/TT-BTC Sửa đổi Bổ Sung Một số điều của TT 219/2013/TT-BTC về Thuế GTGT và Một số Thuế Khác

TT 219/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, THÔNG TƯ SỐ 85/2011/TT-BTC NGÀY...

TT 134/2014/TT-BTC về Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế và Hoàn Thuế GTGT ĐV MMTB

Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

TT 72/2014/TT-BTC ve Hoàn Thuế GTGT Đối Với Hàng hoá của Người Nước Ngoài Khi Xuất Cảnh

THông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Trang 36 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM Tuyển dụng thực tập sinh năm 2022 Thông báo "TẠM HOÃN" Thời gian thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2021 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2021