Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 265: trao đổi những khuyếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với BGĐ đơn vị được kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành VSA 265: Trao đổi những khuyếm khuyết trong KSNB với Ban Quản trị và BGD của đơn vị được kiểm toán

VSA 260: trao đổi các vấn đề với đơn vị được Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 260: Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán

VSA 250: Xem xét tính tuân thủ Pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 250 về Tuân thủ các quy dinh pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC

VSA 240: Trách nhiệm Kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình Kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 240: Trách nhiệm của KTV liên qaun đến gian lận trong kiểm toán BCTC

VSA 230 – Tài liệu, Hồ sơ Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

VSA 220 – Kiểm soát chất lượng Kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 220 - Kiểm soat chat lượng hoat dộng kiểm toán BCTC

VSA 210: Hợp đồng Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 210 về Hợp đồng kiểm toán

VSA 200: mục tiêu tổng thể của Kiểm toán viên và Doanh nghiệp kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành về VSA 200: Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

VSQC1: Kiểm soát chất lượng DN thực hiện kiểm toán và dịch vụ có liên quan

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo VSQC1 về kiểm soat chất lượng DN thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, dịch vụ đảm bảo và các DV có liên quan khác

TT 214/2012/TT-BTC ban hanh hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ngày 6/12/2012, BTC ban hành TT 214/2012/TT-BTC về việc Ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA).

Trang 7 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM