Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

VSA 610: Sử dụng công việc của KTV Nội bộ

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

VSA 600: Lưu ý khi kiểm toán BCTC Tập đoàn

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (Kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

VSA 580: Giải trình bằng văn bản

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đãn ban nhành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 580: Giải trình bằng văn bản

VSA 570: Hoạt động liên tục

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 570: Hoạt động liên tục

VSA 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA - Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

VSA 550: Các bên liên quan

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA số 550: Các bên liên quan

VSA 540: Kiểm toán các ước tính kế toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán (Bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)

VSA 530: lấy mẫu kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA số 530: Lấy mẫu kiểm toán

VSA 520: thủ tục phân tích

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA số 520: Thủ tục phân tích

Trang 5 / 8