Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

TT 69/2015/TT-BTC: KHUÔN KHỔ VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

Thông tư 69/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành kèm theo Thông tư này Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo.

VSRE 4410: DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: - Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4410 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính

VSRE 4400: HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC THOẢ THUẬN TRƯỚC ĐỐI VỚI THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: 1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.

TT 68/2015/TT-BTC: Các chuẩn mực việt nam về dịch vụ liên quan

Thông tư 68/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, bao gồm: 1. Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan - VSRE số 4400 - Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. 2. Chuẩn mực Việt Nam về dịch...

VSRE 3420: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về BC tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 3. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3420 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo bạch

VSRE 3400: Kiểm tra thông tin tài chính tương lai

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3400 - Kiểm tra thông tin tài chính tương lai.

VSRE 3000: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dich vụ kiểm toán và soát xét TT tài chính quá khứ

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 1. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ.

TT 66/2015/TT-BTC Ban hành các chuẩn mực việt nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác

Thông tư 66/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác; trong đó: 1. Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo - VSRE số 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ. 2. Chuẩn mực Việt Nam...

VSRE 2410: Soát xét thông tin bài chính giữa niên độ

Thông tư 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành các chuẩn mực Việt nam về Dịch vụ soát sét, trong đó có Chuẩn mực số 2410 - VSRE 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

VSRE 2400: Dịch vụ soát xét BCTC quá khứ

Thông tư 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành các chuẩn mực Việt nam về Dịch vụ soát sét, trong đó có Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ

Trang 3 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM Tuyển dụng thực tập sinh năm 2022 Thông báo "TẠM HOÃN" Thời gian thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2021 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2021