Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chứng khoán

ND 65/2022/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ 153/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DN RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DN RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP Ngày 16/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (sau đây gọi là Nghị định số 153/2020/NĐ-CP).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 9 năm 2022

Tải xuống