Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 215/2013/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành Cưỡng Chế Quyết Định Hành Chính Về Thuế

TT 215/2013/TT-BTC ngay 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chương II Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tải xuống