Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 156/2013/TT-BTC của BTC Hướng Dẫn NĐ 83/2013/NĐ-CP về Thi Hành Luật Quản Lý Thuế

TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của  Chính phủ

Tải xuống