Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

CV 4172/TCT-DNNCN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ HOÀN THUẾ TN CÁ NHÂN

Ngày 20/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4172/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN. 
Hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân. Theo đó, vẫn còn tình trạng cơ quan thuế có nhiều cách hiểu khác nhau về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN nên Tổng Cục thuế hướng dẫn xác định nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế được quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của chính phủ.

Xem chi tiết tại Công văn 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023.

Tải xuống