Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

ND 209/2013/NĐ-CP Về Hướng Dẫn Luật Thuế GTGT

Nghị Định 209/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính...

Luật sửa đổi, Bổ Sung Một Số Điều Luật Thuế GTGT 2008

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12

Luật Thuế GTGT 2008

Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội Khoá XII thông qua ngày 3/6/2008

Trang 14 / 14