Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Quản lý sử dụng vốn Nhà Nước

TT 61/2016/TT-BTC: HƯỚNG DẪN THU NỘP VÀ QUẢN LÝ LỢI NHUẬN, CỔ TỨC ĐỰC CHIA CHO PHẦN VỐN NN TẠI DN

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ tài chính quy định chi Tiết, hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp như sau: Thông tư này quy định chi Tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối...

TT 219/2015/TT-BTC: HƯỚNG DÂN NĐ 91/2015 VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DN

Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính quy định hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

TT 200/2015/TT-BTC: GIÁM SÁT ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ CỦA DNNN VÀ DN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị...

TT 17/2015/TT-BLĐTBXH: LƯƠNG TRONG CONG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NƯỚC

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ lao động Thương Binh - Xã Hội quy định hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại...

NĐ 91/2015/NĐ-CP: ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

NĐ 87/2015/NĐ-CP: GIÁM SÁT ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ CUA DNNN VÀ CÓ VỐN NN

Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính Phủ quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

LUẬT SỐ 69/2014/QH13: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Trang 2 / 2
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
NHỮNG ĐIỂM MỚI CUA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 (đợt 1) Những điểm chính TT 68/2019/TT-BTC về HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ Vietvalues – Chung tay sức khoẻ cộng đồng với bà con Bình Phước Tuyển dụng thực tập sinh năm 2020 Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015