Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSQC1: Kiểm soát chất lượng DN thực hiện kiểm toán và dịch vụ có liên quan

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo VSQC1 về kiểm soat chất lượng DN thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, dịch vụ đảm bảo và các DV có liên quan khác

Tải xuống