Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

TT 70/2022/TT-BTC Quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngày 16/11/2022, Bộ tài chính đã ban hành TT 70/2022/TT-BTC, Thông tư quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài.

Thông tư này quy định điều 84, điều 85 và khoản 1, khoản 2, điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Ngày 16/11/2022, Bộ tài chính ra ban hành TT 70/2022/TT-BTC, Thông tư quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái sinh bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài.

Thông tư này quy định điều 84, điều 85 và khoản 1, khoản 2, điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Tải xuống