Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

TT 214/2012/TT-BTC ban hanh hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Ngày 6/12/2012, BTC ban hành TT 214/2012/TT-BTC về việc Ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA).

Tải xuống