Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

QD 03/2020/QĐ-KTNN BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày 19/10/2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-KTTT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là Đoàn kiểm toán) quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc, khen thưởng, kỷ luật đối với Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, các thành viên Đoàn kiểm toán và trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2016/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 06 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước

Tải xuống