Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

TT 41/2022/TT-BTC Hướng dẫn Chế Độ Kế toán áp dụng cho các hoạt động Xã Hội, Từ Thiện

Ngày 05/07/2022, Bộ Tài chính ban hành TT 41/2022/TT-BTC về việc Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội - từ thiện 

của tổ chức, cơ quan, đơn vị và việc ghi sổ, lập báo cáo đối với hoạt động xã hội, từ thiện của cá nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

2. Các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ theo quy định của Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước khác với mục đích để trợ giúp cho các đối tượng gặp khó khăn, yếu thế trong cuộc sống mà theo quy định phải thực hiện kế toán thì áp dụng quy định tại Thông tư này.

Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

1. Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

3. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

2. Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó

Điều khoản chuyển tiếp

1. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện, có tổ chức kế toán riêng để hạch toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp tục thực hiện chế độ kế toán đang áp dụng đến hết năm tài chính 2022. Từ năm tài chính 2023 phải chuyển sổ kế toán và thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp áp dụng Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính đến hết năm tài chính 2022, từ năm tài chính 2023 phải chuyển sổ kế toán và thực hiện theo quy định của Thông tư này.

3. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân khác không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện thực hiện theo quy định của Thông tư này kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực

Ngày 05/07/2022, Bộ Tài chính ban hành TT 41/2022 / TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội - từ thiện

 

của tổ chức, cơ quan, đơn vị và sổ ghi, lập báo cáo đối với hoạt động xã hội, từ thiện của cá nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 

1. Hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

 

2. Các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ theo quy định của Nghị định 93/2021 / NĐ -CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận chuyển, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân thoát nghèo.

 

3. Các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và bên ngoài nước với mục tiêu để hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn khăn, yếu tố thế hệ trong cuộc sống mà theo quy định phải thực hiện kế toán thì hãy áp dụng quy định tại đây.

 

Áp dụng đối tượng This this information bao gồm:

 

1. Các tổ chức xã hội, ký quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

2. Ban vận hành “Vì người nghèo” các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

 

3. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện hoạt động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

 

Hiệu lực thi hành

 

1. This tư vấn có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

 

2. Thông tư số 103/2018 / TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ “Vì người nghèo” hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

 

3. Trường hợp trình chiếu văn bản tại this Thong tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thực hiện theo các sửa đổi văn bản, bổ sung hoặc thay thế đó

 

Chuyển tiếp điều khoản

 

1. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện, có tổ chức kế toán riêng để hạch toán các hoạt động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện tiếp tục thực hiện áp dụng chế độ kế toán đến hết năm tài chính 2022. Từ năm tài chính 2023 phải chuyển kế toán và thực hiện theo quy định của Thông tư này.

 

2. Ban vận hành “Vì người nghèo” áp dụng Thông tin số 103/2018 / TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính đến hết năm tài chính 2022, từ năm tài chính 2023 phải chuyển sổ kế toán và thực hiện theo quy định của công ty tư vấn này.

 

3. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân khác không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có tham gia vận hành, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các công việc hoạt động xã hội, từ thiện thực hiện theo quy định của này thông tin tư vấn từ ngày này tư tư có hiệu lực

Tải xuống
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính