Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

TT 04/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Bồi Thường, TRợ Cấp Y Tế và Chi Phí Y Tế Đối Với Người Lao Động Bị Tai Nạn Lao Động, Bênh Nghề Nghiệp

Thông Tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tải xuống