Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 53/2014/NĐ-CP Quy Định Việc Cơ Quản Quản Lý Nhà Nước Lấy Ý Kiến Tổ Chức Đại Diện, Sữ Dụng Người Lao Động Trong Việc Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật Về Lao Động Và Những Vấn Đề Về Quan hệ Lao Động

NĐ 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 Cùa Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

Tải xuống