Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 39/2019/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 10/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định  39/2019/ND-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

Tải xuống