Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 46/2013/NĐ-CP Quy Định Về Tranh Chấp Lao Động The Bộ Luật Lao Động

NĐ 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

NĐ 45/2013/NĐ-CP Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Và An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Theo Bộ Luật Lao động

Nghị Định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

NĐ 44/2013/NĐ-CP Quy Định Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Hợp Đồng Lao Động

Nghị Định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

NĐ 41/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Điều 220 của Bộ Luật lao Động về Danh Mục Sử Dụng Lao Động Không Được Đình Công Và Giải Quyết Yêu cầu Của tập Thể Ở Đơn Vị

NĐ-41/2013/NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Bộ Luật Lao động 2012

Bộ Luật lao Động 2012 số: 10/2012/QH13

TT 105/2012/TT-BTC Sửa Đổi TT 15/2011/TT-BTC Về Quản Lý và Sử Dụng Quỹ Phát triển Khoa Học Và Công Nghệ Của DN

TT 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

TT 15/2011/TT-BTC Hướng Dẫn Quản Lý Và Sữ Dụng Quỹ Phát triển Khoa Học Và Công Nghệ của DN

TT 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

TT 71/2018/TT-BTC Quy Định Chế Độ Tiếp Khách Nước Ngoài, Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Quốc Tế Và Chế Độ Tiếp Khách trong Nước

TT 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

TT 102/2012/TT-BTC Quy Định Chế Độ Công Tác Cho Công Chức Nhà Nước Đi Công Tác Nước Ngoài

TT 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012/ của Bộ Tài Chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà Nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí

TT 97/2010/TT-BTC Quy Định Chế Độ Công Tác, Tổ Chức Hội Nghị Của Các Cơ Quan Nhà Nước Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Trang 11 / 12