Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

TT 205/2014/TT-BTC Sửa đổi Một Số Điều của TT 127/2012/TT-BTC về Tiêu Chuẩn Tổ Chức Xác Định Giá trị DN Khi Cổ Phần Hoá

Thông tư 205/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Tải xuống