Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

QĐ 2714/QĐ-BTC Đính Chính TT 89/2013/TT-BTC Về Trích lập, Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng Rửi Ro

Quyết định 2714/QĐ-BTC ngày 1/11/2013 của Bộ tài Chính về Việc Đính chính nội dung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm ...

TT 89/2013/TT-BTC Sửa Đổi TT 229/2009/TT-BTC Về TRích Lập Và Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng Rủi Ro

Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và...

TT 34/2011/TT-BTC Sửa Đổi TT 228/2009/TT-BTC Về Trích Lập và Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng Rủi Ro

Thông tư 34/2011/Tt-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩ...

TT 15/2010/TT-NHNN Quy Định Phân Loại Nợ, Trích lập và Sử Dụng Dự Phòng Để Xử Lý Rủi Ro Của Các Tổ Chức Tài Chính quy Mô Nhỏ

Thông tư 15/2010/TT-NHNN ngày 16/6/2010 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

TT 228/2009/TT-BTC Trích lập, Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng

Thông Tư 228/2009/TT-BTC ngày 17/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

QĐ 18/2007/QD-NHNN Về Phân Loại Nợ, Trích lập Và Sử Dụng Dự Phòng Để Xử Lý Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Ngân Hàng

Quyết Định 18/2007/QD-NHNN ngày 25/4/2007 của Ngân Hàng Nhà Nước Về Phân Loại Nợ, Trích lập Và Sử Dụng Dự Phòng Để Xử Lý Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Ngân Hàng

TT 75/2018/TT-BTC Quy Định Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông, Thuỷ Lợi

Thông tư 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

TT 45/2018/TT-BTC Quy Định Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao TSCĐ Do Nhà Nước Giao DN Quản Lý Không Tính Thành Phần Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp

Thông Tư 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

TT 28/2017/TT-BTC Sửa Đổi TT 45/2013/TT-BTC Về Quản Lý, Sử Dụng Và Tính Khấu Hao TSCĐ

Thông Tư 28/2017/TT-BTC Ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài ...

TT 147/2016/TT-BTC Sửa Đổi TT 45/2013/TT-BTC về Quản lý, Sử Dụng Và Tính Khấu Hao TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Trang 4 / 44
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017