Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

CV 883/TCT-DNNCN CUA TỔNG CUC THUẾ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021

Ngày 24/03/2022, Tổng cục thuế ban hành công văn 883/TCT-DNNCN, Về việc Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế 2021

 

Tải xuống