Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

TT 41/2022/TT-BTC_HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, TỪ THIỆN

Ngày 05/07/2022, Bộ Tài chính ban hành TT 41/2022/TT-BTC về việc Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội - từ thiện của tổ chức, cơ quan, đơn vị và việc ghi sổ, lập báo cáo đối với hoạt động xã hội, từ thiện của cá nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm: 1. Hoạt động của quỹ...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 31 - TÀI SẢN VÔ HÌNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 31 TÀI SẢN VÔ HÌNH (Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính) Hiệu lực: 01/09/2021

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 17 - BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ XƯỞNG VÀ THIẾT BỊ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 17 BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ XƯỞNG VÀ THIẾT BỊ (Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính) Hiệu lực: 01/09/2021

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 12 - HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 12 HÀNG TỒN KHO (Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính) Hiệu lực: 01/09/2021

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 02 - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 02 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính) Hiệu lực: từ ngày 01/09/2021

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 01 - TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 01 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính) Hiệu lực thi hành: 01/09/2021.

QĐ 1676/QĐ-BTC CỦA BTC CÔNG BỐ 5 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 1

Theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Trưởng BTC, Bộ tài chính đã ban hành CÔNG BỐ 5 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 1, bao gồm: Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” (Phụ lục số 01); 2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển...

TT 26/2021/TT-BTC Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ Phần

Ngày 7/4/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

TT 05/2019/TT-BTC VE VIỆC HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTC Về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này quy định hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, sổ kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô Thông tư này có hiệu lực kể từ...

TT 132/2018/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, BTC đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTT hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Thông tư này...

Trang 1 / 3