Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 28/2015/NĐ-CP Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

TT 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo ...

TT 19/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 31/2015/NĐ-CP Về Đánh Giá, Cấp Chứng Chỉ Kỹ Năng Hành Nghề Quốc Gia

Thông Tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ n...

NĐ 31/2015/NĐ_CP Quy Định Một Số Điều Của Luật Việc Làm Về Đánh Giá, Cấp Chứng Chỉ Kỹ Năng Nghề Quốc Gia

Nghị Định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

NĐ 28/2015/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Việc Làm về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Nghị Định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc Làm 2013

Luật Việc Làm 2013 số 38/2013/QH13

TT 47/2015/TT-NLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 05/2015/NĐ-CP Về Hợp Đồng Lao Động. Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm Vật Chất

Thông Tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướ...

NĐ 141/2017/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Theo HĐLĐ

NĐ 141/2017/NĐ-CP Ngày 7/12/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

NĐ 153/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Theo HĐLĐ

Nghị Định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

TT 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 11/2016/NĐ-CP Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm...

NĐ 117/2016/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP Về Chế Độ Tiền Lương Đối Với CB, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang

Nghị Định 117/2016/NĐ-CP Ngày 21/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Trang 7 / 43
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017