Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 45/2018/TT-BTC Quy Định Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao TSCĐ Do Nhà Nước Giao DN Quản Lý Không Tính Thành Phần Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp

Thông Tư 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

TT 28/2017/TT-BTC Sửa Đổi TT 45/2013/TT-BTC Về Quản Lý, Sử Dụng Và Tính Khấu Hao TSCĐ

Thông Tư 28/2017/TT-BTC Ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài ...

TT 147/2016/TT-BTC Sửa Đổi TT 45/2013/TT-BTC về Quản lý, Sử Dụng Và Tính Khấu Hao TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

TT 162/2014/TT-BTC Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn TSCĐ TRong Các Đơn Vị Có Sử Dụng NSNN

Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông Tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn Chế Độ Quản Lý, Sử Dụng Và Khấu Hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT0BTC Ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

QĐ 270/QĐ-TLĐ Về Phân cấp Thu-Chi Nguồn thu tài chính Công Đoàn

Quyết Định 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Ban Hành Quy Định Về Phân cấp Thu-Chi Nguồn thu tài chính Công Đoàn

Hướng Dẫn 259/HD-TLĐ Về Đóng Phí Của Công Đoàn Viên Công Đoàn

CV 258/HD-TLĐ ngày 7/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn

NĐ 200/2013/Nđ-CP Quy Đinh Điều 11 Của Luật Công Đoàn Về Trách Nhiệm Của Công Đoàn Trong Quản Lý Nhà Nước, Quản Lý KT-XH

Nghị Định 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

NĐ 191/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Về Tài Chính Công Đoàn

Nghị Định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn

NĐ 43/2013/NĐ-CP Quy Định Điều 10 Trong Luật Công Đoàn Về Trách Nhiệm Của Công Đoàn Tại Đơn Vị

Nghị Định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Trang 5 / 45
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017