Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 95/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. TT này có hiệu lực từ ngày 01/0102021

TT 91/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán...

NĐ 158/2020/NĐ-CP VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. NĐ này co hiệu lực từ ngày 01/01/2021

NĐ 156/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị...

NĐ 153/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. NĐ co hiệu lực từ ngày 01/1/2021

NĐ 155/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngành 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 14, điểm g khoản 3 Điều 15, khoản 6 Điều 15, khoản 6 Điều 31, khoản 3 Điều 35, khoản 7 Điều 41, khoản 1 Điều 42, khoản 4 Điều 47, khoản 4 Điều 48, khoản 2 Điều...

LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019_HIỆU LƯC TỪ 1.1.2021

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2021

LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Theo quy định hiện hành về kê khai thuế, VIETVALUES kính gửi Quý khách hàng lưu ý về Lịch nộp tờ khai thuế trong 6 tháng đầu năm 2021 theo file đính kèm.

NĐ 140/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĐ 126/2017/NĐ-CP VỀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ...

CV 5189/TCT-CS VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NĐ 126/2020/NĐ-CP

Ngày 07/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5189/TCT-CS để giới thiệu những điểm mới của NĐ 126/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Trang 5 / 47