Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

TT 65/2015/TT-BTC: Các Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Thông tư số 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét: - Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ; - Chuẩn mực số 2410 - VSRE: Soát xét thông tin tài chínhgiữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

VSA 1000: Về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày ngày 8/5.2015 về Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - VSA 1000: về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

VSA 810: Dich vụ báo cáo về BCTC tóm tắt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

VSA 805: Lưu ý khi kiểm toán BCTC riêng lẻ và khoản mục cụ thể của BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính

VSA 800: Lưu ý khi kiểm toán BCTC được lập cho mục đích đặc biệt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

VSA 720: Các thông tin khác trong tài liệu có trong BCTC đã được kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán- VSA số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán

VSA 710: Thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

VSA 706: Vấn đề cần nhấn mạnh và vấn đề khác trong báo cáo kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

VSA 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

VSA 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Trang 4 / 8