Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 1000: Về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày ngày 8/5.2015 về Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - VSA 1000:  về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Tải xuống