Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSRE 2400: Dịch vụ soát xét BCTC quá khứ

Thông tư 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 Ban hành các chuẩn mực Việt nam về Dịch vụ soát sét, trong đó có Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ

Tải xuống