Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 710: Thông tin so sánh - dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

Tải xuống