Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 810: Dich vụ báo cáo về BCTC tóm tắt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

Tải xuống