Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 720: Các thông tin khác trong tài liệu có trong BCTC đã được kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán- VSA  số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Tải xuống