Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

TT 65/2015/TT-BTC: Các Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét

Thông tư số 65/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét:

- Chuẩn mực số 2400 - VSRE 2400: Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ;

- Chuẩn mực số 2410 - VSRE: Soát xét thông tin tài chínhgiữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện

Tải xuống