Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

VSA 315: xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về Đơn vị được kiểm toán và môi trường của Đơn vị

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

VSA 300 - lập kế hoạch kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

VSA 265: trao đổi những khuyếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với BGĐ đơn vị được kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành VSA 265: Trao đổi những khuyếm khuyết trong KSNB với Ban Quản trị và BGD của đơn vị được kiểm toán

VSA 260: trao đổi các vấn đề với đơn vị được Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 260: Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán

VSA 250: Xem xét tính tuân thủ Pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 250 về Tuân thủ các quy dinh pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC

VSA 240: Trách nhiệm Kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình Kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 240: Trách nhiệm của KTV liên qaun đến gian lận trong kiểm toán BCTC

VSA 230 – Tài liệu, Hồ sơ Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

VSA 220 – Kiểm soát chất lượng Kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 220 - Kiểm soat chat lượng hoat dộng kiểm toán BCTC

VSA 210: Hợp đồng Kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Ban hành VSA 210 về Hợp đồng kiểm toán

VSA 200: mục tiêu tổng thể của Kiểm toán viên và Doanh nghiệp kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành về VSA 200: Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Trang 46 / 47
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được Kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn vị có Lợi ích Công Chúng năm 2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 05/09/2022 Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 19/08/2022 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 31/5/2022