Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kiểm toán

VSA 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Tải xuống