Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

VSA 706: Vấn đề cần nhấn mạnh và vấn đề khác trong báo cáo kiểm toán BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

VSA 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

VSA 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về BCTC

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

VSA 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

VSA 610: Sử dụng công việc của KTV Nội bộ

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

VSA 600: Lưu ý khi kiểm toán BCTC Tập đoàn

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (Kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

VSA 580: Giải trình bằng văn bản

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đãn ban nhành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 580: Giải trình bằng văn bản

VSA 570: Hoạt động liên tục

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực kiểm toán - VSA số 570: Hoạt động liên tục

VSA 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA - Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

VSA 550: Các bên liên quan

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA số 550: Các bên liên quan

Trang 44 / 47