Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 72/2014/TT-BTC ve Hoàn Thuế GTGT Đối Với Hàng hoá của Người Nước Ngoài Khi Xuất Cảnh

THông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

TT 141/2013/TT-BTC Hướng Dẫn ND 92/2013/NĐ-CP về Thuế GTGT

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế...

Nghị Định 92/2013/NĐ-CP ve Huong dan Bo sung Luật Thuế GTGT và TNDN theo Luật Thuế GTGT 2008

Nghị Định 92/2013/NĐ_CP ngày 13/8/2013 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

TT 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP về Thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

ND 209/2013/NĐ-CP Về Hướng Dẫn Luật Thuế GTGT

Nghị Định 209/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính...

Luật sửa đổi, Bổ Sung Một Số Điều Luật Thuế GTGT 2008

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12

Luật Thuế GTGT 2008

Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội Khoá XII thông qua ngày 3/6/2008

Trang 14 / 14