Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

NĐ 49/2016/NĐ-CP Sửa Đổi Bổ Sung NĐ 109/2013/NĐ-CP Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Quản lý Giá, Hoá Đơn

NĐ 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

TT 64/2015/TTLB-BCA-BTA-BQP về Hoá đơn chứng Từ Đối Với Hàng Hoá Nhập Khẩu Lưu Thông Trên Thi TRường

TT liên bộ 64/2015/ TTLB- BCA-BTC-BQP ngày 8/5/2015 của Liên Bộ Quy định về Chế Độ Hoá Đơn Chứng Từ ĐV Hàng Hoá Nhập Khẩu lưu Thông trên Thị TRường

TT 39/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành Hoá Đơn Bán Hàng và Cung Cấp Dịch Vụ theo NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP

TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP

TT 31/2014/TT-BTC Hướng Dẫn NĐ 109/2013/NĐ-CP về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong lĩnh Vực Quản Lý Giá

TT 31/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

TT 10/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hoá Đơn

TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

NĐ 04/2014/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 51/2010/NĐ-CP về Xử phạt Vi Phạm Hành Chính trong Hoá Đơn Chứng Từ

Nghị Định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

TT 186/2013/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành Xử Phạt Hành Chính trong Phí, Lệ Phí, Hoá Đơn

TT 186/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí Theo NĐ 109/2013/NĐ-CP

NĐ 109/2013/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý Giá, Phí, Lệ Phí, Hoá Đơn

NĐ 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

NĐ 51/2010/NĐ-CP về Hoá Đơn Chứng Từ

Nghị Định 51/2010/NĐ_CP Ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến...

TT 06/2017/TT-BTC Sửa Đổi TT 26/2015/TT-BTC Về Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế

TT 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính

Trang 6 / 14